Definities en opmaakgebied
Elk bezoek aan en elk gebruik van de website www.aefimmo.be, hierna genoemd, de Website, is onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.
Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.
AEF IMMO BV behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

Informatie omtrent AEF IMMO BV
De Website wordt beheerd en uitgebaat door AEF IMMO BV, met maatschappelijke zetel in de Engerstraat 87, 3071 Erps-Kwerps, België.  AEF IMMO BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0844.619.580 en draagt als BTW-identificatienummer BE0844.619.580. De verzekeringsonderneming die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160. Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer. Toezichthoudende autoriteit – Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Contactname
Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij één van onze makelaars. Bij ieder vastgoedaanbod op de site staat vermeld wie dossierbeheerder is.
Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kunt u AEF IMMO BV snel en gemakkelijk bereiken via e-mail: info@aefimmo.be

Beschrijving en doel van de website
Met deze website biedt  AEF IMMO BV U in hoofdzaak volgende diensten aan:
·  het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en
verhuur van onroerende goederen, beheer van (appartements)mede-eigendommen, enz.) en haar kantoren.
·  een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die  AEF IMMO BV in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname van de beherende makelaar of vastgoedmedewerker;
·  een communicatieplatform tussen U en  AEF IMMO BV , waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en  AEF IMMO BV;
·  een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

Gebruik
Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan  AEF IMMO BV U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

Talen
Deze website kan U raadplegen in het Nederlands en Frans.

Technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen
Via de site uitgebaat door AEF IMMO BV kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten.

Het vastgoedaanbod
AEF IMMO BV levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van  AEF IMMO BV  op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd.  AEF IMMO BV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.  AEF IMMO BV Vastgoeddiensten verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. AEF IMMO BV   kan evenwel niet
garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval AEF IMMO BV geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van AEF IMMO BV geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan   AEF IMMO BV aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

Prijzen
De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van AEF IMMO BV aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van   AEF IMMO BV. Deze binden de opdrachtgever van AEF IMMO BV slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt
aanvaard. Alle prijzen worden door AEF IMMO BV met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Beroepsinstituut voor makelaars
De vastgoedmakelaars verbonden aan AEF IMMO BV zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in één van de kantoren van AEF IMMO BV
alsook op de website van het BIV: www.biv.be.

Intellectuele eigendomsrechten
Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van AEF IMMO BV. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto’s en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AEF IMMO BV. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van AEF IMMO BV. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige
merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van AEF IMMO BV. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft AEF IMMO BV het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

Privacy
AEF IMMO BV hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die AEF IMMO BV daarbij in acht neemt, verwijzen wij U graag naar onze privacyverklaring.
AEF IMMO BV staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en zal geen identiteitsgegevens bevatten van eigenaars. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden.
Op de website www.aefimmo.be wordt gestreefd naar de best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Het gaat hier over muis-bewegingen. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps
gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van www.aefimmo.be te creëren. We willen benadrukken dat geen enkele sessie van muis-bewegingen te identificeren is met persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van  AEF IMMO BV beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor   AEF IMMO BV aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan AEF IMMO BV aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, …).

Het gebruik van cookies.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit uitsluitend om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.